Strategie rozvoje | Svazek Lipenských obcí

Strategie rozvoje

Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí s výhledem do roku 2030

Strategie rozvoje území Svazku Lipenských obcí byla zpracována v roce 2016 členy řešitelského týmu Vysoké školy hotelové v Praze. Dokument byl projednán na jednání Valné hromady Svazku Lipenských obcí dne 11.11.2016.

Strategie ke stažení zde.

 

Strategie rozvoje Lipenska

Dosavadní zkušenosti všech obcí regionu Lipenska jednoznačně potvrzují, že vzájemná úzká spolupráce při řešení problémů a při realizaci rozvojových záměrů je jediným možným řešením, které umožní efektivní využívání disponibilních zdrojů a které může přinést potřebné očekávané výsledky. V průběhu roku 2004 a 2005 proto obce přistoupily ke zpracování Strategie rozvoje Lipenska, jako základního dokumentu, který definuje společné cíle a priority celého regionu.

Strategie rozvoje Lipenska je v tomto ohledu jeden z nástrojů regionálního plánování, který by měl napomoci systematicky organizovat změny a vytvářet v mikroregionu jednotný postup k naplňování společné vize lepší situace v řešeném území. Dokument by měl:

  • sloužit jako komunikační prostředek, který všem partnerům a subjektům v území, včetně široké veřejnosti jasně a jednoznačně deklaruje směr, kterým se obce v oblasti Lipenska hodlají v následujícím období vydat, jaké mají stanovené cíle a jaká opatření a kroky k dosažení stanovených cílů hodlají podniknout
  • reflektovat potřeby a názory všech místních občanů a podnikatelských subjektů a reprezentovat tak postoj místních obyvatel k často diskutovaným otázkám problematiky rozvoje Lipenska
  • identifikovat prioritní problémy, ohrožení a příležitosti na jejichž řešení hodlají obce soustředit v následujícím období pozornost
  • napomoci k šíření informace místním, ale i „cizím“ podnikatelským subjektům o plánovaném vývoji, aby tito mohli s využitím sdělených cílů a plánovaných záměrů lépe koordinovat své vlastní podnikatelské aktivity;
  • informovat Jihočeský kraj o prioritních záměrech, na kterých by mikroregion a obce v něm zapojené rády s tímto partnerem spolupracovaly

Mezi jednotlivými problémy v určitém území vždy existují vzájemné vazby, které v některých případech daný problém prohlubují, jindy komplikují či rozšiřují. Zpracovaná strategie si klade za cíl tyto vazby identifikovat, popsat a napomoci k zajištění vzájemné provázanosti všech realizovaných opatření tak, aby jakékoliv prostředky vynakládané na řešení problémů v daném území, byly vynaloženy účelně a efektivně.

Zpracování Strategie rozvoje Lipenska

Již ve fázi rozhodnutí o zpracování strategie bylo dohodnuto, že by se měla strategie zaměřit především na analýzu a identifikaci opatření, která by mohla napomoci k zlepšení využití potenciálu místního území pro zvýšení konkurenceschopnosti a k celkovému hospodářskému rozvoji regionu.

V první fázi zpracování dokumentu byla provedena aktuální analýza mikroregionu, a to na základě informací získaných převážně z obecných statistických údajů (ČSÚ, ÚP, MMR aj.), případně z již zpracovaných analýz a dostupných studií. V této části byly identifikovány příčiny negativních i pozitivních vývojových trendů. Finálním výstupem zpracované analýzy byla tzv. analýza SWOT, která definuje silné a slabé stránky (vnitřní faktory) a příležitosti a ohrožení (vnější faktory), které celkový rozvoj příslušného území ovlivňují.

Vzhledem ke skutečnosti, že se celé území Lipenska vyznačuje značným potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu jako potenciálního odvětví, které by mohlo napomoci k vyřešení aktuálních problémů regionu, byla jako doplňkový podklad zpracována Analýza potenciálu rozvoje cestovního ruchu, která byla následně prezentována v podobě strategické vize Lipensko - dovolená bez stresu.

Analýza SWOT i Analýza potenciálu rozvoje cestovního ruchu byly v další etapě použity pro sestavení Strategické vize území Lipenska, která stručným a výstižným způsobem popisuje, jakým směrem by se obce v oblasti Lipenska rády vydaly a jakého cíle by rády dosáhly.

K dopřesnění obsahu strategické vize bylo stanoveno několik dílčích strategických cílů. Ty přitom byly koncipovány tak, aby jejich naplňování směřovalo k vytyčené vizi rozvoje mikroregionu.

Celý proces určování strategického rámce, jak se často soubor definované vize a strategických cílů nazývá, byl ukončen stanovením 3 prioritních oblastí rozvoje, které představují stručně označený problém, na který by bylo vhodné soustředit v následujícím období pozornost.